Kieskompas

Stelling

 

 

Afval wegbrengen naar het afvalbrengstation moet gratis worden, ook al moet daarvoor de afvalstoffenheffing omhoog.

Helemaal mee eens

Het huidige afvalbeleid is contraproductief. Het leidt tot illegaal storten in parken en randen van weilanden. Dat is een slechte zaak. De Gemeente is een service-organisatie en dat betekent dat het de burger gemakkelijk moet worden gemaakt. Negatieve prikkels leiden tot ontwijkingsgedrag.

De belastingen mogen omhoog om te kunnen investeren in meer armoedebestrijding.

Mee eens

Wij willen vooral werkgelegenheid en economische groei waaraan iedereen kan deelnemen. Daar moet de Gemeente kaders voor scheppen en verantwoord in investeren. Daardoor gaan de lasten op korte termijn omhoog, maar wordt terugverdiend in welvaart en welzijn. We streven niet naar een blijvend groot gemeentelijk apparaat.

De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.

Mee eens

Om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen moeten mensen de mogelijkheid krijgen zichzelf weer te redden en de Gemeente moet een steun in de rug zijn. Het einddoel is ontsnappen aan de armoedeval. Op korte en middellange termijn mag dat best geld kosten.

Midden-Groningen moet experimenteren met het basisinkomen.

Helemaal mee eens

Basisinkomen betekent vrijheid voor mensen die al snel het gevoel kunnen hebben dat ze tweede klas-burgers zijn. Dat willen wij niet en streven ernaar dat iedereen volwaardig meedoet in onze Gemeente. Basisinkomen is een prima middel.

Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren.

Helemaal mee eens

Absoluut! De Gemeente moet naar haar inwoners luisteren. Als het onderwerp van belang is, is het veel beter om de burgers rechtstreeks hun mening te vragen. Dat dwingt tot heldere standpunten.

Om werkloosheid tegen te gaan, moet bij gemeentelijke aanbestedingen de creatie van banen zwaarder wegen dan de prijs.

Neutraal

Op zich mag banencreatie geld kosten. Om die kosten via aanbestedingen in andere kosten onder te brengen maakt de besteding van gelden intransparant. Zoiets kan alleen maar als er heel goed toezicht is op de doelstellingen en toepassing van dit middel. We denken dat de Gemeente dit eigenlijk niet aankan.

De gemeente mag alleen nog biologische landbouwbedrijven toelaten.

Neutraal

Milieu en natuur zijn heel belangrijk maar stevige landbouwbedrijven ook. De landbouw staat voor een enorme uitdaging en biologische landbouw is deel van de oplossing. Daarnaast is er dierwelzijn en effectief gebruik van grond. De Gemeente moet een gebalanceerd beleid voeren maar waar mogelijk is biologische landbouw een goed idee.

Het windpark bij Meeden mag er komen.

Niet mee eens

Wij zijn er niet voor dat van Groningen een wingewest wordt gemaakt waar allerlei dingen worden uitgehaald die in de Randstad volstrekt ondenkbaar zouden zijn. De beste plaats voor windmolenparken is op zee. Ons landschap hoeft niet verder belast te worden met giga-projecten.

De gemeente mag alleen duurzame energieprojecten ondersteunen wanneer omwonenden er financieel van profiteren.

Helemaal mee eens

Duurzame energieprojecten en energie neutraal-wonen kunnen het best op lokaal niveau uitgevoerd worden, met buren die elkaars overschotten uitwisselen. Giga-projecten zijn vooral het gevolg van de wens van de overheid om een flinke vinger in de energiepap te houden. Wij vinden dat niet nodig.

De gemeente moet meer geld investeren in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.

Helemaal mee eens

De Gemeente moet lokale en burger-initiatieven krachtig ondersteunen. De toekomst is aan zelfvoorziening met uitwisseling van overschotten en tekorten tussen kleine gebruikers. De €200 miljoen subsidie die Powerfield opstrijk, had de Gemeente zelf ook kunnen ontvangen.

De zoutwinning in Kiel-Windeveer moet worden tegengehouden, ook al gaan hierdoor banen verloren.

Helemaal mee eens

De geschatte bodemdaling in Kiel Windeweer is absurd groot, 1,10 meter. Geen zinnig mens accepteert dit soort gevolgen. De sloop van een belangrijk dorp om de belangen van een Belgische baron (de familie Lhoist die 50% aandeelhouder is in Nedmag) veilig te stellen is idioot. De Gemeente doet hier veel te weinig. Nedmag zelf geeft een overtrokken beeld van de werkgelegenheid. Zoals uit FNV-acties blijkt is Nedmag een slechte werkgever.

De gemeente betaalt mee aan een netwerk van tiltmeters in de provincie Groningen.

Helemaal mee eens

De Gemeente moet haar burgers met raad en daad terzijde staan om hun schade op de NAM en Den Haag te verhalen. Het is absurd dat er hier miljarden worden weggehaald en dat wij met de gebakken peren zitten. De Gemeente kan -en dient- hierin veel actiever zijn.

Er moet meer worden geïnvesteerd in de jeugdzorg.

Helemaal mee eens

Ook investeringen in Jeugdzorg zijn nodig om iedereen volwaardig te laten participeren of voor te bereiden op een goede rol in de maatschappij en onze Gemeente. Ook daar is het doel om de problemen de baas te worden, niet om een nieuwe klasse afhankelijken te maken.

De gemeente mag bij ernstige overlast dieren doden.

Mee eens

Het antwoord ligt in de vraag besloten. Indien sprake is van ernstige overlast moet er opgetreden worden, want ernstige overlast is nooit acceptabel. Daarbij moet gehandeld worden binnen de kaders van de wet en proportioneel.

Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.

Helemaal mee eens

Het afsteken van vuurwerk op een aantal centrale locaties doet recht aan de traditie, terwijl de overlast flink beperkt wordt. Het is een goed idee, zonder grote nadelen.

Er moet meer cameratoezicht op straat komen.

Helemaal mee eens

Cameratoezicht is een middel om een probleem aan te pakken. Als er in een bepaalde buurt of omgeving sprake is van overlast kan cameratoezicht helpen. Het zal nooit het antwoord op alle problemen zijn en eerder helpen de oorzaken te identificeren dan ze op te lossen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad, brood) krijgen van de gemeente.

Mee eens

De Gemeente moet waardig en passend met uitgeprocedeerde asielzoekers omgaan. Bed, bad en brood kan een manier zijn om dat aan te pakken. Een echte oplossing is het niet.

Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen extra financiële steun wanneer ze vrijwilligerswerk doen.

Helemaal mee eens

Wij willen iedereen stimuleren om actief mee te doen in de maatschappij. Daarbij moeten mensen met een uitkering beloond en ondersteund worden om vrijwilligerswerk te doen omdat de drempel anders te hoog is.

Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dat tot een inperking van de privacy.

Niet mee eens

De Gemeente moet handelen binnen de grenzen van de privacyregelingen. De Gemeente is geen big brother. De drempel voor mensen om hulp te vragen moet omlaag. Dan is allerlei dubieuze gegevensuitwisseling niet nodig.

Iedereen met een uitkering moet verplicht een opleiding volgen of aan het werk.

Helemaal mee eens

Ja, mensen moeten gestimuleerd worden om iets te gaan doen. Dwang is meestal niet erg effectief dus we moeten naar positieve maatregelen en ondersteuning streven. Als doelstelling is er niets mis mee, straffen is niet echt de weg tot resultaat.

Werklozen boven de 55 jaar worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Niet mee eens

Vrijstelling van sollicitatieplicht moet niet leeftijd afhankelijk gemaakt worden, maar er moet naar de persoon gekeken worden, zelfs als dat wat meer moeite kost. Er zijn best werklozen van boven de 55 jaar die beter vrijgesteld kunnen worden, maar er zijn er ook voor wie dat onzin is.

In plaats van het steunen van professionele kunst, moet de amateurkunst meer worden gesteund.

Helemaal mee eens

Als relatief kleine Gemeente moet de nadruk op stimulering van de amateurkunst liggen. Als professionele kunst aan de orde is, moet die zichzelf bedruipen. Professionele kunst is prima maar geen overheidstaak.

Asielzoekers en statushouders zijn welkom in Midden-Groningen.

Helemaal mee eens

Ja, welkom. We moeten niet doen alsof integratie niets gaat kosten en dat het gemakkelijk zal zijn. Er moet actief en positief beleid op gevoerd worden en de lasten moeten niet in achterstandswijken terechtkomen. Het is geen leuk idee voor uit de losse pols.

Er mag bezuinigd worden op kunst en cultuur.

Niet mee eens

Op amateurkunst en cultuur mag niet bezuinigd worden. Professionele kunst en cultuur is geen overheidstaak en kan aan de markt overgelaten worden.

Kielzog mag gesloten worden als er te weinig gebruik van wordt gemaakt.

Helemaal mee eens

Wij zijn bijzonder boos over de €2,5 miljoen die nu weer verspild werd aan verliezen van het Kielzog. Wij hebben hier al in 2014 tegen gewaarschuwd. Bijzondere onverstandige investering. Verliesfinanciering is niet acceptabel. Voor €2,5 miljoen kan ontzettend veel gedaan worden in onze gemeente.

Alle woonwijken in Midden-Groningen moeten 30km/u-zones worden.

Mee eens

Waar mogelijk moeten alle woonwijken verkeersluw gemaakt worden en voorzien worden van 30km-zones. Dat bevordert de veiligheid.

Om leegloop van dorpen tegen te gaan, moet ook geïnvesteerd worden in kleine scholen die onder de norm zitten.

Helemaal mee eens

Lokale beschikbaarheid van onderwijs is van groot belang voor de leefbaarheid en sociale samenhang van dorpen en buitengebied. Zonder deze investeringen gaat de leefbaarheid er aan. Het is onontkombaar.

Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Helemaal mee eens

Als er vraag naar sociale huurwoningen is moeten ze gebouwd kunnen worden. Er moeten goede projecties van de vraag gemaakt worden. Ze moeten niet gebouwd worden om maar te bouwen.

Ook als de bevolking krimpt, mogen er in dorpen extra woningen gebouwd worden.

Mee eens

Het bouwen van extra woningen in krimpgebieden kan een goede manier zijn om de leegloop te keren. Het bouwen van de woningen is geen doel op zichzelf, leegloop vermijden en leefbaarheid vergroten. Het is een middel dat verstandig ingezet moet worden.

Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omhoog voor hogere inkomens.

Mee eens

Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen aan de samenleving in onze Gemeente. Daar hoort goede zorg bij. Die kost geld en daar moeten dus middelen voor vrijgemaakt moeten worden. Belastingverhoging kan een oplossing zijn maar afzien van Gemeentelijke prestige-projecten zoals het Kielzog ook.